Ban lãnh đạo công ty

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 12 gồm có như sau:  
1- BÀ  : HỒ ANH ĐÀO                 - CHỦ TỊCH HĐQT

2- ÔNG: NGUYÊN THÔNG THẠO  - THÀNH VIÊN HĐQT -  GIÁM ĐỐC. 

 3 - ÔNG: NGUYỄN HỮU TUẤN      - THÀNH VIÊN HĐQT -  PHÓ GIÁM ĐỐC.

 4 - ÔNG NGUYỄN PHI HÙNG          - THÀNH VIÊN HĐQT.

 5 - BÀ: LÝ THỊ TRÚC LINH             - KẾ TOÁN TRƯỞNG.   

 

Danh mục: Ban lãnh đạo


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll