Ban lãnh đạo

THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2024
Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thuỷ nội địa số 12 thông báo tạm hoãn họp đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau: 31/03/2020 148
Ban lãnh đạo công ty
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 12 gồm có như sau:   22/06/2017 1407

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll